Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล”

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาระบบการค้า การลุงทุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
  2) พัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3) พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
  4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสู่สังคมฐานความรู้เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก
  5) สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6) เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงสู่สากล
  2) การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3) การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
  4) การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  6) การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 46,285