Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางลักขณา บุญนำ
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 04 261 1575 Email : mb_ops@moc.go.th
 

นางสาวพรรักษ์ กัลปดี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศิรินภา ล้ำเลิศ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นางพิมพ์ลักษณ์ เกียรติเกาะ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
 

นางประภัสสร ธรรมรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 

นางสาวอุบล ทองสุมาตย์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

 

นายณัฐพล ผดุงทรัพย์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลราคาและข้อมูลเศรษฐกิจ (CPI) อ.นิคมคำสร้อย

 

นายอธิการ ชัยทน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลราคาและข้อมูลเศรษฐกิจ (CPI) อ.เมือง

 

นางสาวพัชรีภรณ์ โซ่เมืองแซะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล