Header Image
“พาณิชย์”เดินหน้าแก้ไขกฎหมายหลัก 4 ฉบับ รื้อกฎหมายรอง 31 ฉบับ
watermark

“พาณิชย์”เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายหลัก 4 ฉบับ ลิขสิทธิ์ , สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องสถานการณ์การค้าปัจจุบัน และอำนวยความสะดวก พร้อมขีดเส้นก่อน 31 ธ.ค.นี้ แก้ไขกฎหมายรอง 31 ฉบับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ      
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพิจารณา พบว่า ในช่วงควิกวิน 100 วันแรกของรัฐบาลชุดนี้ จะเสนอให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. รวม 4 ฉบับ จาก 28 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ , พ.ร.บ.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ , พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522        
ทั้งนี้ ในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงให้มากขึ้น โดยคุ้มครองการบันทึกเสียงของนักแสดงด้วย จากเดิมที่คุ้มครองเฉพาะการแสดงสด เช่น กรณีที่นักร้อง เล่นคอนเสิร์ตบนเวที กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยปัจจุบัน คุ้มครองสิทธิ์เฉพาะการแสดงสดบนเวที แต่หากมีการบันทึกคอนเสิร์ตแล้วนำมาขายต่อ นักร้องคนนั้น อาจไม่ได้รับค่าส่วนแบ่ง หรือไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ แต่การแก้ไขใหม่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ครอบคลุมการบันทึกเสียงด้วย รวมถึงยังจะช่วยส่งเสริม Soft Power ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และยังสอดคล้องกับสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง (WPPT) ภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และสอดคล้องกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิกาค (RCEP) ที่กำหนดให้สมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิก WPPT และไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก

สำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะยกระดับการดูแลคุณภาพสินค้า GI ของไทย และคุ้มครองตราสัญลักษณ์ GI เพื่อทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า GI และคุ้มครองตราสัญลักษณ์ได้ดีขึ้น รวมถึงจะมีผลดีต่อการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ต้องกำหนดรายชื่อสินค้า GI ไทยที่จะได้รับความคุ้มครองใหม่ ๆ เพิ่มเติม แต่จะได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติจากประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย เช่น สหภาพยุโรป (EU) ที่ไทยอยู่ระหว่างเจรจา และ EU มีสินค้า GI จำนวนมาก ถ้าแก้ไขกฎหมายและเจรจา FTA สำเร็จ ต่อไปสินค้า GI ไทย ก็จะได้รับการคุ้มครองอัตโนมัติ
ขณะที่ พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มีบทบัญญัติบางข้อที่ขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและนำเข้าฯ จะแก้ไขให้สามารถนำเงินสมทบของภาคเอกชนในกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกได้มากขึ้น      
“การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทุกฉบับ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับฟังความจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้คิดจะแก้ไขเอง จากนั้นจึงจะนำความเห็นที่ได้มาสรุป และเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.พาณิชย์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แล้วเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป”นายกีรติกล่าว     
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายระดับรอง เช่น ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกรม กฎกระทรวง รวม 31 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน ลดขั้นตอน สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจในไทย (Ease of Doing Business) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2566 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ
ส่วน พ.ร.บ.อื่น ๆ ที่เหลือ จะดำเนินการปรับปรุงในระยะต่อไป หรือภายในเวลา 6-18 เดือน เช่น พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มและการอุดหนุน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น
 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,221